Choose Metric:

Notes:


Teammates


# Player Pos Years First Last Team WAR Off Fld Pit Adj
1 Joe DiMaggio CF 11 1937 1950 NYY 70.6 68.1 3.5 0.0 -1.0
2 Charlie Keller LF 8 1939 1949 NYY 32.7 33.7 2.7 0.0 -3.8
3 Joe Gordon 2B 6 1938 1946 NYY 30.8 18.6 8.7 0.0 3.5
4 Phil Rizzuto SS 7 1941 1950 NYY 27.4 12.3 8.3 0.0 6.8
5 Red Ruffing SP 7 1937 1946 NYY 25.8 2.7 0.0 23.0 0.1
6 Bill Dickey C 7 1937 1946 NYY 24.6 18.8 3.4 0.0 2.5
7 Spud Chandler SP 8 1937 1947 NYY 16.9 0.3 0.0 16.5 0.0
8 Lefty Gomez SP 6 1937 1942 NYY 15.1 -1.5 0.0 16.5 0.0
9 Red Rolfe 3B 6 1937 1942 NYY 14.3 10.8 2.5 0.0 1.0
10 George Selkirk LF 6 1937 1942 NYY 12.8 13.6 1.2 0.0 -1.9
11 Yogi Berra C 5 1946 1950 NYY 11.9 11.4 -0.3 0.0 0.9
12 Lou Gehrig 1B 3 1937 1939 NYY 11.8 13.8 -0.7 0.0 -1.3
13 Allie Reynolds SP 4 1947 1950 NYY 10.5 0.6 0.0 9.9 -0.0
14 Eddie Lopat SP 3 1948 1950 NYY 9.6 1.7 0.0 7.9 0.0
15 Tiny Bonham SP 4 1940 1946 NYY 9.5 -0.7 0.0 10.2 0.0
16 Vic Raschi SP 5 1946 1950 NYY 9.5 0.9 0.0 8.6 -0.0
17 Marius Russo SP 5 1939 1946 NYY 9.5 0.5 0.0 9.0 0.0
18 Snuffy Stirnweiss 2B 5 1946 1950 NYY 9.2 4.1 3.2 0.0 1.9
19 Joe Page RP 5 1946 1950 NYY 8.2 0.5 0.0 7.8 -0.0
20 Frankie Crosetti SS 9 1937 1948 NYY 7.9 -0.2 3.8 0.0 4.3
21 Monte Pearson SP 4 1937 1940 NYY 7.8 0.5 0.0 7.2 0.0
22 Tommy Byrne SP 5 1946 1950 NYY 6.1 1.7 0.0 4.4 0.0
23 Billy Johnson 3B 5 1946 1950 NYY 6.0 6.3 -0.1 0.0 -0.2
24 Aaron Robinson C 2 1946 1947 NYY 5.5 5.0 -0.1 0.0 0.6
25 Johnny Murphy RP 7 1937 1946 NYY 5.4 -0.6 0.0 6.0 0.1
26 Johnny Lindell LF 7 1941 1950 NYY 5.4 5.7 1.4 -0.1 -1.6
27 Jerry Coleman 2B 2 1949 1950 NYY 5.3 2.6 1.4 0.0 1.3
28 George McQuinn 1B 2 1947 1948 NYY 5.0 5.1 1.1 0.0 -1.2
29 Bobby Brown 3B 5 1946 1950 NYY 4.6 4.4 -0.2 0.0 0.3
30 Spec Shea SP 3 1947 1949 NYY 4.3 0.5 0.0 3.8 -0.0
31 Bill Bevens SP 2 1946 1947 NYY 4.3 -1.0 0.0 5.3 -0.0
32 Atley Donald SP 5 1938 1942 NYY 4.2 -1.0 0.0 5.2 0.0
33 Buddy Rosar C 4 1939 1942 NYY 3.8 1.9 1.1 0.0 0.8
34 Gene Woodling LF 2 1949 1950 NYY 3.6 3.7 0.9 0.0 -1.0
35 Hank Bauer RF 3 1948 1950 NYY 3.1 3.6 0.5 0.0 -1.0
36 Bump Hadley SP 4 1937 1940 NYY 2.9 -0.5 0.0 3.3 0.0
37 Gus Niarhos C 4 1946 1950 NYY 2.6 1.7 0.6 0.0 0.3
38 Whitey Ford SP 1 1950 1950 NYY 2.5 0.0 0.0 2.5 0.0
39 Oral Hildebrand SP 2 1939 1940 NYY 2.5 -0.2 0.0 2.7 0.0
40 Johnny Mize 1B 2 1949 1950 NYY 2.1 2.5 0.0 0.0 -0.4
41 Hank Borowy SP 1 1942 1942 NYY 2.0 -0.2 0.0 2.2 0.0
42 Tony Lazzeri 2B 1 1937 1937 NYY 1.8 0.9 0.5 0.0 0.4
43 Bobo Newsom SP 1 1947 1947 NYY 1.8 -0.4 -0.0 2.2 0.0
44 Cliff Mapes RF 3 1948 1950 NYY 1.6 2.5 -0.1 0.0 -0.8
45 Jerry Priddy 3B 2 1941 1942 NYY 1.5 0.5 0.8 0.0 0.2
46 Steve Sundra SP 3 1938 1940 NYY 1.5 0.2 0.0 1.3 0.0
47 Roy Cullenbine RF 1 1942 1942 NYY 1.4 1.3 0.2 0.0 -0.1
48 Ivy Andrews SP 2 1937 1938 NYY 1.4 -0.3 0.0 1.6 0.0
49 Buddy Hassett 1B 1 1942 1942 NYY 1.3 1.2 0.8 0.0 -0.6
50 Randy Gumpert SP 3 1946 1948 NYY 1.1 -0.5 0.0 1.6 -0.0
51 Jake Wade RP 1 1946 1946 NYY 1.0 -0.0 0.0 1.0 0.0
52 Butch Wensloff SP 1 1947 1947 NYY 1.0 0.1 0.0 0.9 0.0
53 Tom Ferrick RP 1 1950 1950 NYY 0.9 0.0 0.0 0.8 0.0
54 Buster Mills LF 1 1940 1940 NYY 0.8 0.9 0.0 0.0 -0.1
55 Charlie Silvera C 3 1948 1950 NYY 0.8 0.4 0.2 0.0 0.2
56 Frank Hiller SP 3 1946 1949 NYY 0.7 0.3 0.0 0.5 0.0
57 Bill Knickerbocker 2B 3 1938 1940 NYY 0.7 -0.1 0.4 0.0 0.3
58 Allie Clark RF 1 1947 1947 NYY 0.6 0.7 0.0 0.0 -0.1
59 Joe Vance SP 2 1937 1938 NYY 0.5 0.1 0.0 0.4 0.0
60 Al Gettel SP 1 1946 1946 NYY 0.5 -0.3 0.0 0.7 0.0
61 Rollie Hemsley C 1 1942 1942 NYY 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1
62 Red Embree SP 1 1948 1948 NYY 0.4 -0.1 0.0 0.5 0.0
63 Lee Stine RP 1 1938 1938 NYY 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0
64 Johnny Hopp 1B 1 1950 1950 NYY 0.4 0.4 0.0 0.0 -0.1
65 Myril Hoag RF 2 1937 1938 NYY 0.3 1.0 0.0 0.0 -0.6
66 Lee Grissom RP 1 1940 1940 NYY 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0
67 Lonny Frey 2B 2 1947 1948 NYY 0.3 0.2 -0.0 0.0 0.0
68 Jim Turner RP 1 1942 1942 NYY 0.3 -0.0 0.0 0.3 0.0
69 Joe Collins 1B 3 1948 1950 NYY 0.2 0.7 -0.2 0.0 -0.3
70 Dick Starr SP 2 1947 1948 NYY 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0
71 Ralph Houk C 4 1947 1950 NYY 0.2 0.2 -0.1 0.0 0.1
72 Nick Etten 1B 1 1946 1946 NYY 0.2 0.6 -0.0 0.0 -0.4
73 Jim Delsing CF 2 1949 1950 NYY 0.2 0.3 -0.1 0.0 0.0
74 Bill Drescher C 1 1946 1946 NYY 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
75 Ken Silvestri C 3 1941 1947 NYY 0.1 0.3 -0.2 0.0 0.1
76 Norm Branch RP 2 1941 1942 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.3 0.0
77 Jack Phillips 1B 3 1947 1949 NYY 0.1 0.5 -0.2 0.0 -0.2
78 Ralph Buxton RP 1 1949 1949 NYY 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.0
79 Wally Hood RP 1 1949 1949 NYY 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
80 Dick Kryhoski 1B 1 1949 1949 NYY 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.2
81 Dick Wakefield - 1 1950 1950 NYY 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
82 Joe Gallagher RF 1 1939 1939 NYY 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0
83 Mickey Witek - 1 1949 1949 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 Dave Madison RP 1 1950 1950 NYY 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
85 Roy Weatherly - 1 1946 1946 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 Eddie Kearse C 1 1942 1942 NYY 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0
87 Lew Burdette RP 1 1950 1950 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 Duane Pillette RP 2 1949 1950 NYY 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
89 Ray Mack - 1 1947 1947 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 Fred Sanford SP 2 1949 1950 NYY 0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0
91 Ted Sepkowski - 1 1947 1947 NYY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 Bud Stewart - 1 1948 1948 NYY -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
93 Bob Porterfield SP 3 1948 1950 NYY -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
94 Billy Martin 2B 1 1950 1950 NYY -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1
95 Rugger Ardizoia RP 1 1947 1947 NYY -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
96 Joe Ostrowski RP 1 1950 1950 NYY -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0
97 Hank Workman 1B 1 1950 1950 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
98 Jack Saltzgaver 1B 1 1937 1937 NYY -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0
99 Marv Breuer SP 4 1939 1942 NYY -0.1 -1.8 0.0 1.7 0.0
100 Bud Metheny - 1 1946 1946 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
101 Fenton Mole 1B 1 1949 1949 NYY -0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.0
102 Tuck Stainback LF 1 1942 1942 NYY -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.0
103 Kemp Wicker SP 2 1937 1938 NYY -0.1 -0.3 0.0 0.2 0.0
104 Mike Chartak RF 2 1940 1942 NYY -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.0
105 Johnny Broaca SP 1 1937 1937 NYY -0.2 -0.3 0.0 0.1 0.0
106 Frank Colman RF 2 1946 1947 NYY -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1
107 Hank Majeski 3B 1 1946 1946 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
108 Johnny Lucadello 2B 1 1947 1947 NYY -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
109 Herb Karpel RP 1 1946 1946 NYY -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.0
110 Joe Beggs SP 1 1938 1938 NYY -0.2 0.1 0.0 -0.3 0.0
111 Roy Johnson LF 1 1937 1937 NYY -0.2 0.0 -0.2 0.0 -0.1
112 George Washburn SP 1 1941 1941 NYY -0.2 -0.0 0.0 -0.2 0.0
113 Arndt Jorgens C 3 1937 1939 NYY -0.2 -0.3 0.0 0.0 0.1
114 Frenchy Bordagaray RF 1 1941 1941 NYY -0.3 -0.1 -0.1 0.0 -0.1
115 Eddie Bockman 3B 1 1946 1946 NYY -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.0
116 Ernie Nevel RP 1 1950 1950 NYY -0.3 -0.0 0.0 -0.3 0.0
117 Joe Glenn C 2 1937 1938 NYY -0.3 0.1 -0.5 0.0 0.2
118 Al Lyons LF 2 1946 1947 NYY -0.3 0.2 0.0 -0.5 -0.0
119 Steve Roser RP 1 1946 1946 NYY -0.4 0.0 0.0 -0.4 0.0
120 Bill Wight SP 2 1946 1947 NYY -0.4 -0.2 0.0 -0.2 0.0
121 Frank Makosky RP 1 1937 1937 NYY -0.4 0.1 0.0 -0.5 0.0
122 Ed Levy 1B 1 1942 1942 NYY -0.4 -0.5 0.1 0.0 -0.1
123 Oscar Grimes SS 1 1946 1946 NYY -0.5 -0.4 -0.2 0.0 0.1
124 Jackie Jensen LF 1 1950 1950 NYY -0.5 -0.3 -0.1 0.0 -0.1
125 Hugh Casey RP 1 1949 1949 NYY -0.5 -0.0 0.0 -0.5 0.0
126 Don Heffner 2B 1 1937 1937 NYY -0.5 -0.6 -0.2 0.0 0.2
127 Bill Zuber RP 1 1946 1946 NYY -0.5 -0.0 0.0 -0.5 0.0
128 Bud Souchock 1B 2 1946 1948 NYY -0.6 0.0 -0.3 0.0 -0.3
129 Babe Dahlgren 1B 4 1937 1940 NYY -0.6 0.5 0.2 0.0 -1.3
130 Sherm Lollar C 2 1947 1948 NYY -0.7 -0.5 -0.2 0.0 0.1
131 Wes Ferrell SP 2 1938 1939 NYY -0.8 -0.1 0.0 -0.7 0.0
132 Steve Peek SP 1 1941 1941 NYY -0.9 -0.4 0.0 -0.5 0.0
133 Jake Powell LF 4 1937 1940 NYY -1.1 -1.0 0.6 0.0 -0.7
134 Don Johnson SP 2 1947 1950 NYY -1.1 -0.3 0.0 -0.8 -0.0
135 Karl Drews RP 3 1946 1948 NYY -1.2 -0.3 0.0 -0.9 -0.0
136 Mel Queen RP 3 1942 1947 NYY -1.3 -0.1 0.0 -1.2 0.0
137 Cuddles Marshall RP 3 1946 1949 NYY -1.4 -0.1 0.0 -1.3 0.0
138 Charley Stanceu RP 2 1941 1946 NYY -1.4 -0.2 0.0 -1.2 0.0
139 Pat Malone SP 1 1937 1937 NYY -1.4 -0.7 0.0 -0.8 0.0
140 Johnny Sturm 1B 1 1941 1941 NYY -2.0 -1.5 0.1 0.0 -0.5